Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie z dnia 13.11.2014 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. ustawy z 2014 r. poz. 1118).

Stowarzyszenie "Centrum" Sport i Rekreacja w Staszowie złożyło ponowny wniosek w dniu 06.11.2014 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie: "Organizacja Andrzejkowego Turnieju Piłkarskiego Drużyn Kobiecych z terenu Gminy Staszów" w trybie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. ustawy z 2014 r. poz. 1118) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, oferta uzyskała akceptację Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, którą zamieszcza się na stronie internetowej www.staszow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można składać pisemne uwagi do oferty w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, pok.32.

Treść oferty znajduje się pod linkiem: http://www.bip.staszow.pl/pliki/2014/pozostale/oferta_ST_Centrum_20141112.pdf

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow