Ogłoszenie

Gmina Staszów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póź) art. 3, ust. 2, pkt. 9 informuje, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Staszów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, natomiast miejscem zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych jest Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie.

 

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się z następującymi częstotliwościami:
1) Zmieszane odpady komunalne:
a) z zabudowy jednorodzinnej:
• na terenie miasta Staszowa - jeden raz w tygodniu,
• na terenach wiejskich w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca - jeden raz w miesiącu,
b) z zabudowy wielorodzinnej - codziennie z wyjątkiem niedzieli i świąt,
c) z nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2) Selektywnie zebrane odpady komunalne
a) z zabudowy jednorodzinnej:
• na terenie miasta Staszowa - jeden raz w miesiącu,
• na terenach wiejskich - jeden raz w miesiącu,
b) z zabudowy wielorodzinnej - w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) z nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Jednocześnie informujemy, iż na terenie Miasta i Gminy Staszów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie PGKiM w Staszowie ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów.

 

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow