Kontrole przestrzegania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1-dsc 2888Informuję, że od 4 maja 2015 roku Straż Miejska w Staszowie rozpczęła wzmożone kontrole dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wykonywanie przedmiotowej kontroli nakłada na Burmistrzu Miasta i Gminy Staszów art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.).

Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. osoby fizyczne, właściciele nieruchomości będący przedsiębiorcami, wspólnoty mieszkaniowe, nieruchomości stanowiące własność Gminy Staszów.

Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów mogą odbywać się niezapowiedzianie w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenach posesji prywatnych, czy wspólnot mieszkaniowych, a przez całą dobę na obszarach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza - po uprzednim pisemnym zawiadomieniu. Należy podkreślić, że kontrolowanie osób fizycznych nie wymaga pisemnego zawiadomienia o terminie planowanej kontroli.

Osoba kontrolująca, sprawdza, czy w pojemnikach, workach na odpady zmieszane (u osób deklarujących selektywną zbiórkę odpadów) nie ma papieru, szkła, plastiku, metalu, opakowań wielomateriałowych czyli tych nieczystości, które należy zbierać selektywnie. Sprawdza się również, czy przy pojemnikach (workach) na odpady nie zostały zgromadzone wielkogabaryty, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - poza wskazanym terminem ich zbiórki. Zauważoną nieprawidłowość dokumentuje się na fotografii.
   
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Uwagi o ewentualnych, stwierdzonych nieprawidłowości zamieszcza się w protokole pokontrolnym. Nieprawidłowości stwierdzone podczas pierwszej kontroli skutkują pouczeniem i zaleceniami pokontrolnymi, które wpisuje się w protokół. Zalecenie pokontrolne będą dotyczyć bądź pilnego dostosowania się do obowiązku segregacji lub konieczności dokonania korekty deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającej wyższą stawkę opłat za gospodarowanie odpadami.

W przypadku kiedy, podczas rekontroli nieruchomości stwierdzono:
a) naruszenie obowiązku selektywnego zbieranie odpadów;
b) niezmienienie deklaracji na wyższą stawkę, właściciel posesji może spodziewać się sankcji karnych w postaci grzywny.

Straż Miejska w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zgodnie z art. 10, ust. 2a  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może nałożyć mandat karny.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
(-) Leszek Kopeć

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow