OGŁOSZENIE - XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 29 września 2015 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Tematem obrad sesji będzie:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 sierpnia 2015 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 130/15,
 • b) dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 133/15,
 • c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok – projekt nr 131/15,
 • d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015 – 2027 – projekt nr 132/15,
 • e) wprowadzenia zmian do Statutu Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie – projekt nr 140/15,
 • f) zmiany do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – projekt nr 141/15,
 • g) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/411/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości – projekt nr 139/15,
 • h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 129/15,
 • i) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – projekt nr 138/15,
 • j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 134/15,
 • k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 135/15,
 • l) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 136/15,
 • m) zamiany nieruchomości gruntowych – projekt nr 137/15.

4. Przyjęcie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za I półrocze 2015 roku.
5. Interpelacje radnych.  
6. Wolne wnioski i zapytania w tym:
- informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie z realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie oświadczeń majątkowych radnych składanych w 2015 roku.
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.
- informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 10 lipca 2015 roku i 20 sierpnia 2015 roku.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow