Inwestycje

Inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną

3-monitoringDobiega końca realizacja dużego projektu pn. „E-Świętokrzyskie” realizowanego na terenie Gminy Staszów. Całość inwestycji to koszt 1,4 mln złotych z czego, aż 1,19 mln złotych zostało pozyskane z Unii Europejskiej.
W ramach przedsięwzięcia wybudowano ponad 14 kilometrów miejskiej sieci światłowodowej. W Staszowie zlokalizowano jedenaście hot spotów, w miejscach publicznie dostępnych, w tym między innymi przy szkołach i urzędach. Powszechny dostęp do sieci Internet, będzie możliwy po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń z Urzędu Komunikacji Elektronicznej - o czym będziemy informować.
Ponadto w minionym roku władze samorządowe pozyskały dodatkowe pieniądze na rozszerzenie projektu o budowę miejskiego monitoringu. W dziewiętnastu newralgicznych punktach miasta zlokalizowano kamery, z których obraz jest nagrywany przez całą dobę.

Więcej…

 

Ponad pół miliona na drogi w Gminie Staszów

20130319promesymGmina Staszów otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pomoc finansową w wysokości 600 tys. zł, na odbudowę kolejnych dróg.

Zrealizowane zostaną odcinki:

  • “Wiśniowa Nr 1” nr 003802T dł. 1060, od km. 0+370 do km 1+430.
  • "Dobra - Wiśniowa Poduchowna” nr 385079T, dł. 1750 mb, od km 0+000 do km 1+750.

Uroczystość wręczenia promes odbyła się w piątek, 15 marca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Oprócz Miasta i Gminy Staszów środki otrzymał Powiat Staszowski oraz gminy Połaniec, Osiek, Bogoria, Łubnice, Oleśnica i Rytwiany.


 

Specjalne wydanie Monitora Staszowskiego

monit_2013_specSzanowni Państwo
Oddajemy dziś do Waszych rąk specjalny numer „Monitora Staszowskiego”, podsumowujący dwa lata pracy obecnych władz samorządowych.Mimo trudnej sytuacji finansowej kraju i gminy udało nam się zrealizować wiele zadań, niezbędnych dla poprawy warunków życia mieszkańców. Wdrożyliśmy również programy oszczędnościowe, które pozwalają, z jednej strony na utrzymanie wysokich nakładów na inwestycje, z drugiej zaś, dają nadzieję na dobre przygotowanie do następnej edycji środków unijnych, rozpoczynającej się w przyszłym roku.Zrozumienie i wsparcie ze strony sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców wsi pozwoliło zrealizować wiele drobnych zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego, w tym rozpocząć prace zmierzające do usunięcia wieloletnich zaniedbań na przykład w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych.Duży nacisk kładliśmy również na skuteczność w bieżącym zarządzaniu miastem, na takich działaniach jak sprawne odśnieżanie miasta czy szybkie usuwanie szkód pozimowych w nawierzchniach dróg.Dzięki zgodnej pracy Rady Miejskiej, wysiłkowi pracowników Urzędu Miasta oraz gminnych jednostek i spółek, a przede wszystkim zrozumieniu i zaufaniu mieszkańców gminy, możemy powiedzieć z dumą – ostatnie dwa lata to był dobry czas dla Gminy Staszów. Czas wykorzystanych szans.Mamy nadzieję, że kolejne dwa lata będą dla naszej gminy równie owocne.

Romuald Garczewski
Burmistrz Miasta i Gminy
Staszów

Henryka Markowska
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Staszów

Tomasz Fąfara
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Staszów

 

Innowacyjna inwestycja w ZEC sp. z o.o.

20130212DSC_0039m

Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie w dniu 12 lutego 2013 r. podpisał umowę na rozbudowę i modernizację źródeł wytwarzania ciepła, efektem czego będzie nowy  produkt w postaci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm, których liderem jest  firma Modern&Kotły Sp z o.o. z Wodzisławia. Łączny koszt zadania to ok. 8,4 mln. zł netto. Szacunkowa stopa zwrotu wynosi ok. 8 lat, a sama inwestycja ma zostać wykonana do końca 2013 r. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007-2013 w Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1. ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYCZNEJ.

Więcej…

 

Obwodnica Kurozwęk oficjalnie otwarta

20121220otwarcieobwodnicmyW czwartek 20 grudnia oddany do użytku został  przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej 754 na odcinku Chmielnik - Staszów. Uroczystość odbyła się przy wylocie obwodnicy Kurozwęk.

Dla mieszkańców Staszowa trwająca przebudowa rozwiązała ważny problem komunikacyjny, gdyż na skrzyżowaniu dróg 765 Chmielnik - Osiek z drogą 754 Kielce - Połaniec zostało wybudowane rondo. Inwestycja ta rozładowuje korki na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z obwodnicą południową oraz ul. Targową. Poprawiona została także konstrukcja mostu na rzece Czarnej, na ul. Targowej oraz wykonana przebudowa obwodnicy południowej wraz z budową ścieżki rowerowej.

Więcej…

 

Staszowska „dwójka" „Cyfrową szkołą"

20121215infmZespół Szkół - PSP Nr 2 im. I. J. Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 to obecnie jedna z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w mieście i gminie Staszów. Stało się to za przyczyną pilotażowego, Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli, w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych pn. „Cyfrowa szkoła".

„Dwójka" wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy za 254 025,75 złotych z czego 196 912,00 złotych pochodziło z Programu. Pozostałą część sfinansowano z budżetu Gminy Staszów. Łącznie zakupiono 83 laptopy, z czego 16 użytkują nauczyciele. Do transportowania i przechowywania tego sprzętu zakupiono trzy mobilne szafy. Wśród zakupów znalazły się również wielofunkcyjne urządzenie sieciowe, 7 projektorów, 14 głośników, 7 dużych ekranów, które rozmieszczono w salach, ruter, kontroler WLAN oraz 5 punktów umożliwiających dostęp do sieci Internet.

Więcej…

 

E - świętokrzyskie

e_swietokrzyskie


Gmina Skarżysko - Kamienna podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
10 grudnia 2012 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” z Gminą Skarżysko-Kamienna na zadanie pn.: e-świętokrzyskie -budowa miejskich sieci światłowodowych jst.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 14 022 719,84 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 11 919 311,86 PLN.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez sześć gmin województwa świętokrzyskiego: Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Staszów, Ożarów, Wiślica.
Głównym celem projektu jest poprawa stanu istniejącej podstawowej infrastruktury  teleinformatycznej na obszarze sześciu miast województwa świętokrzyskiego oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu.

 

Ukończone remonty dróg

1-3-dsc_0006wrzosowaZakończono remonty ul. Wrzosowej w Staszowie oraz drogi gminnej w Oględowie położonej na działce o nr. ewid. 675. Zadania zrealizowano dzięki pieniądzom pozyskanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o łącznej kwocie
236 010,00 zł
.
Na ul. Wrzosowej dotychczasową drogę zastąpiła nawierzchnia asfaltowa wzmocniona nową, kamienną podbudową, na odcinku 626 m. Całkowity koszt to 162 959,32 zł.
Drogę w Oględowie kompleksowo przebudowano na odcinku 510 m. Zadanie to kosztowało 155 511,00 zł.

 

Więcej…

 

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów (VIDEO)

Gmina Staszów realizuje projekt pt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów” w  ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Budżet projektu wynosi 2 683 011,44 zł, z czego wkład Gminy wynosi 15% wartości budżetu projektu , natomiast w 85% projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego.

Więcej…

 

„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów” - spotkanie

1-04-dsc_0004W Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami zakwalifikowanymi do wzięcia udziału w projekcie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów”.
W trakcie spotkania burmistrz Staszowa Romuald Garczewski przypomniał założenia i cele tego przedsięwzięcia. „Władze Gminy zdecydowały się na realizację tego projektu z uwagi na troskę i dbałość o zrównoważony rozwój Gminy i stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych niezależnie od uzyskiwanych dochodów, czy też niepełnosprawności. W ramach  uzyskanego dofinansowania 30 gospodarstw domowych oraz 26 jednostek podległych Gminie, w tym 10 szkół, otrzyma bezpłatnie komputery wraz z dostępem do Internetu." - mówił burmistrz Staszowa.

Więcej…

 

Strona 8 z 12

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow