Gospodarowanie odpadami komunalnymi

gospodarowanie

Szanowni Mieszkańcy!

 Decyzją Sejmu RP w całym kraju ustanowiono jednolite zasady finansowania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku, zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Nowy system, który zakłada, iż gmina przejmują obowiązek odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a właściciele nieruchomości uiszczają na rzecz gminy opłatę, która egzekwowana jest tak samo jak podatek. Rada Miejska w Staszowie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. zakłady pracy, placówki handlowe, administracyjne,szkoły, parafie i cmentarze.

Na poniższej stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Staszów.


Na skróty:

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
Określoną w deklaracji opłatę za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania: gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Staszówlub przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski SA 61 1020 2629 0000 9702 0330 0787 w systemie kwartalnym w terminach:
 
- za I kwartał ( styczeń, luty, marzec) do 15 marca 2016 roku
- za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 czerwca 2016 roku 
za III kwartał ( lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 września 2016 roku 
- za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia 2016 roku

Aktualności

Ogłoszenie

W związku ze zmianą od 1 kwietnia 2014 r. stawek za odpady zbierane w sposób selektywny, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do  złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem niższych stawek.
Druk deklaracji jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, u sołtysów, a także na stronie internetowej: www.staszow.pl w zakładce Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację należy złożyć w Urzędzie, albo przesłać pocztą w terminie do 31.05.2014 r. Ponadto informujemy, że od 1 kwietnia 2014 roku uległy również zmianie terminy płatności:

Terminy płatności w 2014 roku:

  • I rata do 31 stycznia 2014 r.
  • II rata do 15 czerwca 2014 r.
  • III rata do 15 września 2014 r.
  • IV rata do 15 grudnia 2014 r.

 

Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

PLIKI DO POBRANIA:

Więcej…

 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Staszów

Opłata za odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Staszów za 1 osobę wynosi 10 zł miesięcznie.
Opłata za odpady zbierane selektywnie na terenie miasta Staszowa za 1 osobę wynosi 6 zł miesięcznie.

Więcej…

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów

Zmieszane odpady komunalne odbierane będą :
a) z zabudowy jednorodzinnej:
- na terenie miasta Staszowa
- jeden raz w tygodniu;
- na terenach wiejskich w okresie  od kwietnia do października, raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca – jeden raz w miesiącu
(szczegółowy harmonogram na stronie www.staszow.pl)

Więcej…

 

Przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów działając na podstawie art. 274a w związku z art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVII/358/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dn. 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

WZYWA

wszystkich PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na terenie Gminy Staszów do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej…

 

Strona 3 z 5

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow