Gospodarowanie odpadami komunalnymi

gospodarowanie

Szanowni Mieszkańcy!

 Decyzją Sejmu RP w całym kraju ustanowiono jednolite zasady finansowania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku, zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Nowy system, który zakłada, iż gmina przejmują obowiązek odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a właściciele nieruchomości uiszczają na rzecz gminy opłatę, która egzekwowana jest tak samo jak podatek. Rada Miejska w Staszowie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. zakłady pracy, placówki handlowe, administracyjne,szkoły, parafie i cmentarze.

Na poniższej stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Staszów.


Na skróty:

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
Określoną w deklaracji opłatę za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania: gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Staszówlub przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski SA 61 1020 2629 0000 9702 0330 0787 w systemie kwartalnym w terminach:
 
- za I kwartał ( styczeń, luty, marzec) do 15 marca 2016 roku
- za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 czerwca 2016 roku 
za III kwartał ( lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 września 2016 roku 
- za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia 2016 roku

Aktualności

Informacja

Zgodnie z Art. 81, § 2.  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 729 z późn. zm.) skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

 

System segregacji w Gminie Staszów

System segregacji odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów

Więcej…

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Staszowie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie przy ul. Wojska Polskiego 3.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w sobotę od 10:00 do 18:00.

Więcej…

 

Opłata za odpady komunalne

Określoną w deklaracji opłatę za odpady komulane należy uiszczać bez wezwania: gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Staszów lub przelewem na rachunek bankowy BANK SPÓŁDZIELCZY W STASZOWIE
95 9431 0005 2001 0014 4863 0002 w systemie kwartalnym w terminach:

za III kwartał ( lipiec, sierpień, wrzesień) do 31 lipca 2013 roku

- za IV kwartał ( październik,  listopada,  grudzień) do 31 października 2013 roku

- za I kwartał  ( styczeń, luty, marzec) do 31 stycznia 2014 roku

- za II kwartał ( kwiecie, maj, czerwiec) do końca 30 kwietnia 2014 roku.

 

PGKiM Sp. Gminy z o.o. wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

pgkimPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Gminy z o.o. przedstawiło najkorzystniejszą ofertę na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Staszów”.

Spółka zaproponowała kwotę 1 656 000,00 zł. Drugi oferent tj., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych„FART– BIS” Sp. z o. o. z Kielc odbiór odpadów wyszacowało na kwotę 3 072 258,72 zł.

Więcej…

 

Strona 4 z 5

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow