Gospodarowanie odpadami komunalnymi

gospodarowanie

Szanowni Mieszkańcy!

 Decyzją Sejmu RP w całym kraju ustanowiono jednolite zasady finansowania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku, zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Nowy system, który zakłada, iż gmina przejmują obowiązek odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a właściciele nieruchomości uiszczają na rzecz gminy opłatę, która egzekwowana jest tak samo jak podatek. Rada Miejska w Staszowie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. zakłady pracy, placówki handlowe, administracyjne,szkoły, parafie i cmentarze.

Na poniższej stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Staszów.


Na skróty:

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
Określoną w deklaracji opłatę za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania: gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Staszówlub przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski SA 61 1020 2629 0000 9702 0330 0787 w systemie kwartalnym w terminach:
 
- za I kwartał ( styczeń, luty, marzec) do 15 marca 2016 roku
- za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 czerwca 2016 roku 
za III kwartał ( lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 września 2016 roku 
- za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia 2016 roku

Aktualności

Kontrole przestrzegania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1-dsc 2888Informuję, że od 4 maja 2015 roku Straż Miejska w Staszowie rozpczęła wzmożone kontrole dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wykonywanie przedmiotowej kontroli nakłada na Burmistrzu Miasta i Gminy Staszów art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.).

Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. osoby fizyczne, właściciele nieruchomości będący przedsiębiorcami, wspólnoty mieszkaniowe, nieruchomości stanowiące własność Gminy Staszów.

Więcej…

 

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji (plik do pobrania)

 

Ogłoszenie

Gmina Staszów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póź) art. 3, ust. 2, pkt. 9 informuje, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Staszów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, natomiast miejscem zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych jest Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie.

Więcej…

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2015 roku

staszow NSmstaszow OSmgmina OSNSmsmina NSm

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2015 roku (pliki do pobrania):

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

[pobieranie]

 

Strona 2 z 5

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow