Utrz.i funk.Kl.Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie w r.proj.Wsparcie dla życia zawod.i rodzinn.w Gm.Staszów współfin.z EFS w PO KL Dz.1.5 Wspier.rozw.na rzecz godzenia życia zawod.i rodzinn.-dost.pom.dyd. sprz.komp.oraz śr.czyst.(pow.cz.2) (zakończone)

  • Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 477784-2012; data zamieszczenia: 28.11.2012

SIWZ
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

formularz asortymentowo-cenowy - wersja edytowalna
formularz asortymentowo-cenowy - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (wzór do ewentualnego wykorzystania)
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy
Załącznik Nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA