Rada Miejska wybrała Komisje

   Głównymi punktami porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej w Staszowie było powołanie komisji i ustalenie ich składu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Kazimierz Zapart, przewodniczącym Komisji Bubżetu i Finansów Dominik Rożek, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Piotr Mazur, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Stanisław Altenberg, Komisji Rolnictwa Zbigniew Wojciechowski, Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Jerzy Kozioł, Komisji Edukacji Kultury i Sportu Gabriela Urbańska.

W dniu 20 grudnia 2010 roku odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Uczestniczyli w niej wszyscy radni. Na początku sesji radni przyjęli jednogłośnie protokoły z sesji z 1 i 7 grudnia 2010 roku.

Podjęto uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok – rada podjęła uchwałę jednogłośnie;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok – rada podjęła uchwałę jednogłośnie za;
 • powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresu ich działania i składów osobowych – rada podjęła uchwalę jednogłośnie za powołaniem:
  Rada Miejska powołała 7 Komisji Rady Miejskiej w Staszowie.
  1.Komisja Rewizyjna
  2.Komisja Budżetu i Finansów
  3.Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
  4.Komisja Przestrzegania Prawa i porządku Publicznego
  5.Komisja Rolnictwa
  6.Komisja Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska
  7.Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.
 • wyboru przewodniczących Komisji Rady Miejskiej - rada pojęła uchwałę 19 radnych było za, a 2 wstrzymało się od głosu;

  Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Kazimierz Zapart, a w jej skład weszli radni: Jerzy Kozioł, Gabriela Urbańska, Józef Bryk, Tadeusz Madej i Piotr Kasperkiewicz.

  Komisja Budżetu i Finansów zajmuję się: polityka finansową gminy, w tym źródłami dochodów i kierunkami wydatków Gminy, budżetem gminy, oraz trybem jego opracowania i uchwalenia, a także zmiany w budżecie w ciągu roku budżetowego, przeznaczaniem nadwyżki budżetowej lub źródłami niedoboru budżetowego, w tym zaciągania kredytów i pożyczek bankowych. Przewodniczącym komisji Budżetu i Finansów został Dominik Rożek, a w jej skład weszli radni: Beata Gajek- Dyl, Stanisław Altenberg, Bonifacy Wojciechowski, Czesław Dyl i Tadeusz Madej.

  Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości – w jej zakres działania obejmuje: ład przestrzenny, gospodarowanie mieniem gminy, inwestycje własne gminy i inwestycje realizowane z udziałem lub za zgodą gminy, transport i komunikacja; drogi gminne, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego; kierunki i zakres promocji gminy; współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, w tym innych państwa. Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości został Piotr Mazur, a w jej skład weszli radni: Beata Gajek – Dyl, Józef Bryk, Edward Anioł, Dariusz Kubalski, Piotr Kasperkiewicz, Stanisław Polniak i Tomasz Otrębski.

  Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego obejmuje: porządek publiczny i bezpieczeństwa obywateli, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa; opiniowanie projektów prawa miejscowego, w tym Statutu Miasta i Gminy Staszów; rozpatrywanie i opiniowanie regulaminów i innych przepisów wymagających wprowadzenia ich w życie uchwałami Rady Miejskiej; rozpatrywanie wniosków i postulatów mieszkańców dotyczących organizacji samorządu gminnego; tworzenie, likwidacja i przekształcanie jednostek organizacyjnych gminy oraz wyposażenia ich w majątek. Przewodniczącym Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego został Stanisław Altenberg, a w jej skład weszli: Kazimierz Zapart, Zenon Lutynia, Zdzisław Rożek, Czesław Dyl, Janusz Rybus i Tomasz Otrębski.

  Komisja Rolnictwa: rolnictwo, w tym tworzenie warunków do rozwoju i wspieranie rolnictwa; targowiska i hale targowe, zieleń gminna, agroturystyka. Przewodniczącym Komisji Rolnictwa został: Zbigniew Wojciechowski, a w jej skład weszli: Kryspin Bednarczyk, Zenon Ludynia, Stanisław Polniak i Janusz Rybus.

  Komisja Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna; profilaktyka uzależnień; ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna; cmentarze gminne; wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska został Jerzy Kozioł, a w jej skład weszli: Zbigniew Wojciechowski, Kryspin Bednarczyk, Edward Anioł, Zdzisław Rożek i Bonifacy Wojciechowski.

  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: współpraca z organizacjami państwowymi i pozarządowymi, edukacja publiczna; kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe. Przewodniczącą Komisji Edukacji i Sportu została Gabriela Urbańska, a w jej skład weszli: Piotr Mazur, Dominik Rożek, Dariusz Kubalski, Piotr Kasperkiewicz i Tomasz Otrębski.

W dalszym porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące: 

 

Interpelacje złożyli radni: Tadeusz Madej, Tomasz Otrębski, Piotr Kasperkiewicz, Dariusz Kubalski.

 

Na zakończenie sesji głos zabrał Starosta Staszowski Andrzej Kruzel, który złożył wszystkim życzenia świąteczne. Burmistrz i Przewodniczący Rady również złożyli wszystkim życzenia zdrowych i spokojnych świat.

 

 

 

Autor: MS

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow