Ogłoszenie: XVIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

W dniu 30 grudnia 2015 roku (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 grudnia 2015 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok – projekt nr 175/15,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015 – 2027 – projekt nr 176/15,
c) ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2015 – projekt nr 177/15,
d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2016 rok – projekt nr 180/15,
e) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2016 rok – projekt nr 181/15,
f) dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 182/15,
g) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027 – projekt nr 172/15.
4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem Burmistrza:
- przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu;
- przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej,
- stanowisko Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej,
- dyskusja nad projektem budżetu,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok – projekt nr 171/15.
5. Interpelacje radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow