Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszóww sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”

 Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”.
Realizacja zadań wyznaczonych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w związku z czym postanowiono o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak: WPN-II.410.200.2015.ELO z dnia 9 grudnia 2015 r.). Ponadto uzyskano również opinię znak: SEV.9022.5.156.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który uznał, że nie jest wymagane przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 W ramach prowadzonej procedury ogłasza się konsultacje społeczne, które będą trwały w dniach od 21.12.2015 r. do 20.01.2016 r. W podanym terminie można zapoznać się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”.
Projekt Planu wraz z formularzem konsultacji, dostępny jest na stronie www.staszow.pl, oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dokumenty są do wglądu w czasie pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00.
Formularz konsultacyjny należy przekazywać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  • osobiście w siedzibie Urzędu (w czasie pracy Urzędu, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska),
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (w czasie pracy Urzędu, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska).

Uwagi i wnioski z datą wpływu po dniu 20 stycznia 2016 r. nie będą uwzględniane. Nieprzedstawienie uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Pliki do pobrania:

Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”
Formularz konsultacji

 

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow