Zamówienia w jednostkach organizacyjnych

Informujemy, iż jednostki

- Przedszkole nr 3, Klub Dziecięcy "Wesoły Pajacyk", posiadają własny serwis Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod adresem http://www.pp3.bip.staszow.pl,

- Przedszkole nr 8, Klub Dziecięcy w Staszowie, Żłobek w Staszowie, posiadają własny serwis Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod adresem http://www.pp8.bip.staszow.pl

Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie na 2014 r

Staszów: Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie na 2014 r
Numer ogłoszenia: 541974 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Więcej…

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Dostawa 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego”

PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, zamówienie pn.: „Dostawa 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer ogłoszenia: 126615 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013


SIWZ
Załącznk nr 8 do SIWZ - wymagania techniczne

Wyjaśnienia do SIWZ (2013-07-02)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (23.07.2013)

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Staszów: Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie
Numer ogłoszenia: 17597 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Więcej…

 

Przetarg na dostawę żywności do szkoły

Zespół Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum nr 1 , Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole nr 4 w Staszowie ul. Wysoka 39 28-200 Staszów, tel 015-864-22-06 w 25.  Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności w 2013r pt: " Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie" 

Więcej…

 

Utrz.i funk.Kl.Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie w r.proj.Wsparcie dla życia zawod.i rodzinn.w Gm.Staszów współfin.z EFS w PO KL Dz.1.5 Wspier.rozw.na rzecz godzenia życia zawod.i rodzinn.-dost.pom.dyd. sprz.komp.oraz śr.czyst.(pow.cz.2) (zakończone)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 477784-2012; data zamieszczenia: 28.11.2012

SIWZ
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

formularz asortymentowo-cenowy - wersja edytowalna
formularz asortymentowo-cenowy - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (wzór do ewentualnego wykorzystania)
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy
Załącznik Nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Strona 1 z 8

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow