Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn-baner

Staszów, dnia 30 września 2015 r.

 

Drodzy Mieszkańcy,
Miasto i Gmina Staszów przystąpiła do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Staszów na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i obszary problemowe Gminy Staszów, konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie Gminy. W związku z tym przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie. Ankiety w wersji papierowej dostępne będą u Sołtysów oraz w Urzędzie Miasta i Gminy. Przeprowadzenie ankietyzacji odbędzie się do 16 października 2015 r.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.
Wszelkie informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z ankietami znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Wypełnioną ankietę można:
• dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy lub do Sołtysa w miejscu zamieszkania;
• przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Termin na przekazanie ankiety mija w dniu 16.10.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
mgr Leszek Kopeć

 

Ankiety do pobrania:


WFOŚiGW kielce logo

Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszóww sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”

 Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”.
Realizacja zadań wyznaczonych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w związku z czym postanowiono o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak: WPN-II.410.200.2015.ELO z dnia 9 grudnia 2015 r.). Ponadto uzyskano również opinię znak: SEV.9022.5.156.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który uznał, że nie jest wymagane przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej…

 

Staszów stawia na ekologię

spotkanie mMiasto i Gmina Staszów przystąpiła do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Burmistrz Staszowa zachęca do włączenia się w realizację tego dokumentu. Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie strategicznym dokumentem, który określi kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Pod tą definicją kryją się przede wszystkim kwestie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych czy zwiększenia efektywności energetycznej obiektów.

Więcej…

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow