Inwestycje

Rozbudowa ulic na Staszówku

rozbudowa_ulic_na-osiedlu_s

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Gmina Staszów informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej mogą składać pisemne wnioski  o udostępnienie kanału na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28 - 200 Staszów.
Wniosek winien zawierać następujące informacje:

Więcej…

 

Co na drogach wojewódzkich? Wykonawcy nie próżnują

osiekstaszowmTrwa realizacja dwóch ważnych zadań na szlakach komunikacyjnych przebiegających przez gminę Staszów - drogach wojewódzkich nr 765 (na odcinku Staszów - Osiek) oraz 764 (na odcinku Staszów - Rudniki w gminie Połaniec). W inwestycjach realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, swój udział ma również Gmina Staszów.

Na niespełna 18. kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 765 ze Staszowa do Osieka prace trwają od maja. Prawie na całym odcinku wykonano już poszerzenie, umocnienie poboczy i wycinkę drzew.

Więcej…

 

Obwodnica Kurozwęk oficjalnie otwarta

20121220otwarcieobwodnicmyW czwartek 20 grudnia oddany do użytku został  przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej 754 na odcinku Chmielnik - Staszów. Uroczystość odbyła się przy wylocie obwodnicy Kurozwęk.

Dla mieszkańców Staszowa trwająca przebudowa rozwiązała ważny problem komunikacyjny, gdyż na skrzyżowaniu dróg 765 Chmielnik - Osiek z drogą 754 Kielce - Połaniec zostało wybudowane rondo. Inwestycja ta rozładowuje korki na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z obwodnicą południową oraz ul. Targową. Poprawiona została także konstrukcja mostu na rzece Czarnej, na ul. Targowej oraz wykonana przebudowa obwodnicy południowej wraz z budową ścieżki rowerowej.

Więcej…

 

Będzie modernizacja targowicy

20121031targmWładze samorządowe Miasta i Gminy Staszów pozyskały ok. 1 mln zł na modernizację targowicy miejskiej w Staszowie.  W dniu 30 października 2012 roku w Kielcach została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Gminą Staszów. Podpisana umowa dotyczy przyznania pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".

Więcej…

 

Podpisano umowę w sprawie opracowania koncepcji układu obwodnicowego Staszowa

20120926obwodnicz01mPo dwóch latach od momentu zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Staszowskim, w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją układu obwodnicowego Staszowa, w dniu 24 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie, podpisano umowę w sprawie „Opracowania koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu".

Umowa na kwotę brutto 146 370 zł, została podpisana z firmą PROMOST CONSULITING T. Siwowski Spółka Jawna w Rzeszowie, która jako jedna z ośmiu firm złożyła swoją ofertę w ogłoszonym przez Starostwo przetargu nieograniczonym na realizację w/w opracowania. Ze strony Powiatu Staszowskiego – Starostwa Powiatowego w Staszowie, umowę podpisali starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz wicestarosta Michał Skotnicki, z kontrasygnatą skarbnika powiatu Jolanty Piotrowskiej. Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Zbigniew Kwaśny – dyrektor ds. Projektowych.

Więcej…

 

Rusza budowa mostu na Wiśle

20121001mostmW dniu 1 października 2012 roku podpisana została umowa na budowę mostu na Wiśle w Połańcu. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2014 roku. Budowę będzie prowadzić  konsorcjum trzech firm: Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych "Mosty – Łódź”, Vistalu Gdynia i Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Koszt inwestycji wyniesie ok. 178 mln złotych. Realizacja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Długość 13 przęsłowego mostu wyniesie 955 metrów, wysokość nad terenem – 18 metrów. W skład inwestycji wchodzą również : drogi, skrzyżowania, chodniki, drogi dojazdowe, odwodnienie terenu, zbiornik retencyjny. Koncepcja została opracowana przez firmę Schüβler.

Podpisanie umowy pomiędzy samorządami województw Świętokrzyskiego i Podkarpackiego oraz właściwymi Zarządami Dróg Wojewódzkich odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Władze Miasta i Gminy Staszów oraz Powiatu Staszowskiego od wielu lat zabiegają o rozpoczęcie kluczowej dla rozwoju regionu budowy mostu. Jego realizacja podniesie atrakcyjność inwestycyjną Staszowa. Wraz z mostem powiązane są także inwestycje w układ drogowy, w tym obwodnicowy, na trasach które będą prowadzić do przeprawy na Wiśle.

 

Rozpoczęto rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek

Po sześciu latach starań samorządu staszowskiego, ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek. Zakończenie budowy etapu od Chmielnika do Staszowa planowane jest w 2012 roku. Przetarg na kwotę ok. 80 mln. złotych wygrała firma STRABAG Sp. z o.o. Docelowo po wybudowaniu mostu na Wiśle w Połańcu, droga będzie stanowić integralną część ważnego ciągu komunikacyjnego łączącego województwo świętokrzyskie z podkarpaciem.

Więcej…

 

Zakończono przebudowę ul. Langiewicza


00
W poniedziałek 27 czerwca marszałek Adam Jarubas, starosta Staszowski Andrzej Kruzel, burmistrz Romuald Garczewski, ks. dziekan Henryk Kozakiewicz, z-cy burmistrza Henryka Markowska i Tomasz Fąfara, prezes PRD Staszów Krzysztof Kępa, dyrektor ZDP Józef Kręcisz, oraz radny powiatu Andrzej Iskra dokonali przecięcia wstęgi na ul. Langiewicza w Staszowie.

Uroczystość była symbolicznym zakończeniem i oddaniem do użytku ciągu gruntownie wyremontowanych ulic 11 listopada i Langiewicza. W uroczystości uczestniczyli m.in. obecni i byli samorządowcy związani ze zrealizowaną inwestycją, przedstawiciele wykonawców.

Zadania pn.: „Przebudowa ulic 11 listopada i Langiewicza w Staszowie – I etap” oraz „Rewitalizacja Osiedla Północ w Staszowie – Przebudowa ulicy Langiewicza” zrealizowane zostały przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Osi 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” RPO WŚ na lata 2007-2013.

Więcej…

 

Nie tylko gminne. Pomagamy przy odbudowie dróg powiatowych

grzybow_mNa terenie gminy Staszów oddano do użytku trzy odcinki dróg powiatowych realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W odbudowę zniszczonych odcinków zaangażowała się gmina Staszów przekazując na ten cel niemal 75 tysięcy złotych.

Inwestycję realizował powiat staszowski, który otrzymał na to zadanie promesę w wysokości 1 miliona złotych, udzieloną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.  Z pięciu odbudowanych w tym roku odcinków dró powiatowych, trzy zrealizowano na terenie gminy Staszów. Za blisko 1 milion złotych udało się odbudować niemal trzy kilometry dróg na następujących odcinkach:

Więcej…

 

Wywiad z prezesem PGKiM

ZdebMmRozmowa z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. – panem Mariuszem Zdebem.

- Panie Prezesie, jaki to był rok dla Przedsiębiorstwa?
- Był to bardzo ciężki rok pod względem finansowym. Podejmując pracę na początku roku 2011, zastałem Spółkę z niezapłaconymi zobowiązaniami na kwotę ok. 4 mln. zł za wykonane prace w ramach budowy kanalizacji na terenach wiejskich. Dzięki podjętym działaniom udało się pozyskać środki z pożyczek i kredytów oraz wynegocjowano znaczne umorzenia odsetek karnych z tytułu wyżej wymienionych zaległych płatności. Kwota zaległości została zapłacona. Ponadto, w trakcie całego roku, wykonywano kolejne prace, związane z podłączaniem posesji do kanalizacji, co wygenerowało kolejne zobowiązania na ok. 500 tys. zł. Planujemy zobowiązanie to regulować sukcesywnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Więcej…

 

Strona 6 z 8

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow